شیمی

شیمی برای زندگی

- برخی وی‍‍‍ژگیهای مهم آلکان ها
نویسنده : سید محمد اولیایی - ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٦
 
-  فکر کنید-- سوختن هیدروکربن ها**********************نقطه چین ها را با کلمات مناسب پر کنید.1 ) همه ی آلکانها در هوا با شعله ی ........ تمیزی (بدونه تولید دوده ) می سوزند. و مقدار قابل توجهی ...... بصورت ......و ...... ، ایجاد کرده و به ...... و ........ تبدیل می شوند
 

آبی _ زرد     انرژی    گرما و نور        آب و کربن دی اکسید

 
2) سوختن به دو صورت انجام می گیرد. سوختن .......که در طی آن هیدروکربنها به ....و..... می شوند. و سوختن ...........که در طی آن هیدروکربنها به .........و........ تبدیل می شوند و در کنار آن مقداری ........ بعنوان فرآورده ی فرعی تولید می شود.

کامل آب و کربن دی اکسید        ناقص 

 آب و   کربن  منو اکسید        دوده
 3) گرمای حاصل از سوختن را بر حسب .........نشان می دهند.KJ/g))...
پاسخ مناسبی برای سوالات زیر بنویسید:

۱)همه ی آلکانها خواص و ویژگی نسبتا مشابهی دارند ، آنها را بنویسید؟

-همه ی آلکانها ، گاز ، مایع، یا جامدهای بی رنگ هستند. 2- نقطه ی ذوب و جوش آنها با افزایش تعداد اتم های کربن (افزایش جرم مولی ) زیاد می شود 3-گرانروی آلکانها ی مایع با افزایش تعداد اتم های کربن (افزایش جرم مولی ) بیشتر می شود 4- همه ی آلکانها در هوا با شعله ی آبی _ زرد تمیزی (بدونه تولید دوده ) می سوزند. و مقدار قابل توجهی انرژی بصورت گرما و نور ، ایجاد کرده و به آب و کربن دی اکسید تبدیل می شوند.............

2)  کدام یک از آلکان های زیر زودتر ذوب می شود؟چرا؟ C45H92                  C32H66  

C32H66.زیرا تعداد اتمهای کربن و هیدروژن آن کمتر، جرم مولی کمتر و نقطه ی ذوب آن نیز کمتر خواهد بود بنابراین زودتر ذوب می شود.چون برای ذوب شدن گرمای کمتری را نیازمند است.

.......هراندازه جرم مولی یک آلکان ، بیشتر باشد جاذبه ی بین مولکولی بیشتر و جداسازی مولکولها از همدیگر سختر خواهد بود. بنابراین دمای ذوب بیشتر است.


3) گرانروی چیست؟ 

گرانروی میزان عدم تمایل آن ماده را برای جاری شدن معین می کند.هرچه جاذبه ی بین مولکولی بیشتر باشد ، حرکت و جنبش مولکولها کمتر بوده و میل به جاری شدن نیز کمتر می گردد.بنابراین گرانروی بیشتر خواهد بود.

4) دوده چیست؟ وچگونه تولید می شود؟

دوده ، شکلی از کربن است که بصورت گرد بسیار نرمی در هنگام سوختن ناقص سوختها ها یا از تجزیه ی گرمایی گاز طبیعی یا نفت خام تولید می شود. از دوده برای تهیه ی جوهر خودکار ، واکس ، بارور کردن ابرهای باران زا و مخصوصا در صنعت لاستیک سازی استفاده می کنند.

 

با توجه به جدول داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید 
هیدروکربنفرمولKJ/g گرمای سوختنگرمای سوختن مولی kj/mol
 متان CH4 ۵۵.۶ 890
 اتان C2H۶
 52.0 1560
 پروپانC3 H8 50 2200
 بوتانC4H10 ۴۹.۳ 2859
 پنتانC5H12 ۴۸.۸ 3514
 هگزانC6H14 ۴۸.۲ 4145
 هپتانC7H16۴۸.۲ 4820
 اوکتانC8H18 ۴۷.۸ 5450

۱) با افزایش تعداد کربنها در مولکولهای موجود. گرمای سوختن چه تغییری می کند.چرا؟

هر اندازه تعدا کربنها بیشتر ، جرم مولکولی بیشتر ،گرمای سوختن کمتر می شود

۲) با افزایش تعداد کربنها در مولکولهای موجود. گرمای سوختن مولی چه تغییری می کند.چرا؟

هر اندازه تعدا کربنها بیشتر ، جرم مولکولی بیشتر ،گرمای سوختن مولی بیشتر می شود

۳) گرمای سوختن حاصل از یک 1 گرم بوتان چقدر است؟

3/49کیلوژول بر گرم

۴ ) گرمای حاصل از سوختن یک 1مول هگزان چقدر است؟

2/48 کیلوژول بر گرم

۵ ) گرمای حاصل از سوختن 1گرم متان را با 1گرم پنتان مقایسه کنید.با ذکر علت؟

از سوختن 1گرم متان میزان 55.6 کیلوژول و پنتان 48.8 کیلوژول گرما حاصل می شود پس گرمای سوختن متان بیشتر است.چون 1 گرم متان حاوی تعداد بیشتری مولکول متان است در نتیجه گرمای بیشتری آزاد می کند.

1g ×(1mol/16g ) ×( 6.022 ×1023/1mol ) =0.376375 ×1023 CH4

1g ×(1mol/72g ) ×( 6.022 ×1023/1mol ) =0.08364 ×1023   C5H12

 

۶ ) گرمای حاصل از سوختن 5/2 گرم بوتان چقدر است؟

2.5g  ×( 49.3kj /1g ) = 123.25 kj

۷ ) گرمای حاصل از سوختن 5مول پروپان را محاسب کنید؟

5mol × ( 44g/1mol ) × (50.0kj/1g ) = 11000kj

۸ ) چند گرم اتان را می سوزانند تا 40/10 کیلوژول انرژی حاصل شود؟

10.40kj  × ( 1g / 52.0kj ) =0.2g

 


 
comment نظرات ()